Statuetki „Honor, Ojczyzna”. Apel o pamięć.

W dniu 08 listopada br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II   w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. „Termopile Wschodu - Batalion KOP Sarny w walce z sowiecką agresją” zorganizowana przez Legię Akademicką KUL oraz przez Fundację Niepodległości z Lublina. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk. Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia statuetek „Honor, Ojczyzna”, przyznanych przez Fundację „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa.

 

Statuetki zostały przyznane ppor. Janowi Bołbottowi (pośmiertnie), oficerowi KOP, który we wrześniu 1939 r. poległ w dramatycznych okolicznościach w miejscowości Tynne k. Sarn (obecnie na Ukrainie), za heroiczną postawę w obronie niepodległości Rzeczypospolitej w walce z sowieckim agresorem oraz redaktorowi Adamowi Sikorskiemu, za odkrywanie i upamiętnianie historii Polski.

Konferencję poprzedziło złożenie kwiatów pod płytą upamiętniającą ppor. Jana Bołbotta, który był absolwentem KUL.

Konferencję oficjalnie rozpoczął J.M. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, który w krótkim wystąpieniu powitał uczestników  i przybyłych gości. Ważnym punktem programu, poprzedzającym podstawową część konferencji było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Legią Akademicką KUL im. ppor. Jana Bołbotta a  Stowarzyszeniem  „Wizna 1939” oraz pomiędzy Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Choć współpraca pomiędzy tymi organizacjami praktycznie trwa od dawna, to jednak dopiero od chwili podpisania współpraca ta ma charakter oficjalny, jak również szczegółowo zostały określone obszary tej współpracy.

Sesję wykładową poprzedziła uroczystość wręczenia statuetek „Honor, Ojczyzna”, których patronem jest mjr Władysław Raginis, oficer Korpusu Ochrony Pogranicza z  Batalionu Fortecznego „Sarny”, dowódca obrony odcinka „Wizna” we wrześniu 1939 r.

Statuetki są przyznawane przez Fundację „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa za postawę, czyny lub działalność dla dobra i na chwałę Polski, zasługujące na powszechne uznanie, jako forma promowania wartości, którymi kierował się w swoim życiu mjr Władysław Raginis.

Uchwałą Rady Fundacji wyróżnienie „Honor, Ojczyzna”  zostało przyznane, pośmiertnie, ppor. Janowi Bołbottowi w dowód uznania i wdzięczności za Jego heroiczną postawę w  obronie niepodległości  Rzeczypospolitej , w walkach z sowieckim agresorem we wrześniu 1939 r. . Statuetkę przekazał na ręce J.M. Rektora KUL Przewodniczący Rady Fundacji „Honor, Ojczyzna” prof. n. med. Stanisław Sierakowski oraz Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” ppor. Marcin Sochoń.

Ponadto, za szczególne zasługi w odkrywaniu i upamiętnianiu historii Polski Rada Fundacji wyróżniła i uhonorowała statuetką red. Adama Sikorskiego z Ośrodka TVP Lublin, autora programu „Było.. nie minęło. Kronika zwiadowców historii”, emitowanego w każdą sobotę na kanale TVP Info. Statuetkę red. Adamowi Sikorskiemu wręczyli Wiceprzewodnicząca Fundacji Izabela Siemieniec oraz Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” i Prezes Fundacji Dariusz Szymanowski.

Warto przypomnieć, że Statuetkę „Honor, Ojczyzna” w marcu br. otrzymał także szwedzki zespół SABATON za upamiętnianie historii Polski w utworze 40:1.

Podczas sesji wykładowej konferencji swoje referaty wygłosiło pięciu prelegentów, a wiodącym wątkiem wszystkich wystąpień była pamięć o żołnierzach KOP poległych i zamordowanych na Kresach we wrześniu 1939r.

Jako pierwszy wystąpił Dariusz Szymanowski, który zaprezentował historię Batalionu Karabinów Maszynowych KOP „Osowiec”, m .in. okoliczności sformowania oraz udział w walkach z wojskami niemieckimi i z Armią Czerwoną.

Następnie Waldemar Bocheński, Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych opowiedział o przygotowaniach do ekshumacji żołnierzy KOP poległych i zamordowanych w okolicach Sarn (na Ukrainie), a także o postępie prac dokumentacyjnych prowadzonych w tej sprawie w ciągu ostatniego roku.

Redaktor Adam Sikorski, autor i prowadzący cotygodniowe wydania telewizyjnej kroniki zwiadowców historii, przedstawił temat pt. „Nie pozwólmy zginąć poległym. Społeczna walka o miejsce KOP w historii.”. Przytoczone przez red. Sikorskiego przykłady udziału żołnierzy KOP w obronie Kresowych granic we wrześniu 1939 r., zapamiętane przez lokalne społeczności uświadomiły nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w upamiętnianiu tych jakże często nieznanych bohaterów.

Tomasz Rodziewicz, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie swoje wystąpienie w całości poświęcił osobie ppor. Jana Bołbotta, prezentując  szczegółowo jego biografię, a także opisując udział w walkach z oddziałami sowieckiej 60. Dywizji Strzeleckiej w rejonie „Tynne Wieś”, w tym dramatyczne okoliczności śmierci.

Na zakończenie konferencji referat pt. „Duch żołnierski w II Rzeczypospolitej” wygłosił ppor. Marcin Sochoń (Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939”), który opowiedział o etosie polskiego oficera w okresie II Rzeczypospolitej.

Mając na uwadze zaprezentowane referaty, a w szczególności wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Waldemara Bocheńskiego, pilotującego sprawę poszukiwań mogił i ewentualnych ekshumacji żołnierzy KOP poległych i pomordowanych w rejonie Tynnego, który w tym zakresie uczestniczy w rozmowach z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Dariusz Szymanowski zaproponował uczestnikom podpisanie wspólnego apelu, jako podsumowanie konferencji.

Już dawno, bo co najmniej kilka lat temu, w rejonie miejscowości Tynne k. Sarn na Ukrainie zostały zidentyfikowane pojedyncze mogiły wojenne żołnierzy KOP, ale też wciąż pozostaje nieodnalezione miejsce zbiorowej mogiły, w której może być pochowanych kilkuset żołnierzy KOP, uczestniczących w walkach z sowieckim agresorem w rejonie Tynnego, wziętych do niewoli i tam zamordowanych.

Fakt odwlekania prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych przez polskie instytucje państwowe w bliżej nieokreśloną przyszłość budzi nasz sprzeciw i dlatego uczestnicy konferencji, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  wystosowali wspólny apel do organów i instytucji państwowych o przyspieszenie tych działań.

W dniu 14 listopada 2013r. apel ten został skierowany do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Treść apelu prezentujemy poniżej, prosząc wszystkich o jego nagłośnienie i poparcie.

Dariusz Szymanowski

 

APEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

My, uczestnicy Konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w dniu 08 listopada 2013 r. pt. Termopile Wschodu – Batalion Forteczny „Sarny” w walce z sowiecką agresją, reprezentujący organizacje pozarządowe kultywujące pamięć o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, kierujemy z tego miejsca apel do organów  i instytucji w Polsce, prosimy i domagamy się podjęcia i przyśpieszenia działań, w tym działań dyplomatycznych pomiędzy Polską i Ukrainą, mających na celu umożliwienie poszukiwań i ekshumacji oraz uroczystego pochówku na cmentarzu wojennym z zachowaniem ceremoniału wojskowego, polskim bohaterom, żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza batalionu „Sarny”, poległym w obronie granic i niepodległości Rzeczypospolitej, i zamordowanych przez agresora sowieckiego we wrześniu 1939 r. w rejonie miejscowości Tynne k. Sarn na Ukrainie.

Deklarujemy czynny udział i wsparcie tych działań.

Oczekujemy, że prace te zostaną zakończone najpóźniej do 17 września 2014r. .

 Podpisani:

1. Dariusz Szymanowski – Prezes Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa z siedzibą w Wołominie.

2. Adam Sikorski – w imieniu Fundacji „Było nie minęło – Adama Sikorskiego”    z siedzibą w Lublinie.

3. Sierż. L.A. Konrad Dziekanowski – w imieniu Legii Akademickiej KUL im. ppor. Jana Bołbotta działająca przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

4. Marcin Sochoń - Prezes Stowarzyszenia „Wizna 1939” z siedzibą w Wiźnie.

5. Waldemar Bocheński – Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z siedzibą w Warszawie.

6. Tomasz Rodziewicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie .

 Lublin, 08 listopada 2013r.

 

 Apel otrzymują:

1) Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski

2) Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak

3) Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pan Andrzej Kunert

4) Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski

5) Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno-Koguc

6) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

    Pan Jan Stanisław Ciechanowski

 

Poniżej fotorelacja z konferencji