LIST OD RABINA

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy list od Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, nawiązujący do naszych ostatnich działań na terenie miejscowości Wizna. Podczas badań terenowych na polu ornym natrafiliśmy na szczątki ludzkie z okresu II wojny światowej (patrz poprzedni artykuł). Prace poszukiwawcze w Wiźnie prowadziliśmy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i na podstawie statutu Stowarzyszenia.

Do listu odnosimy się z najwyższą powagą i w najbliższym czasie udzielimy nań wyczerpującej odpowiedzi. Ze względu na to, że nasze działania są jawne i transparentne, zdecydowaliśmy się upowszechnić treść otrzymanego pisma (poniżej), jak również upublicznić naszą odpowiedź, po uprzednim przesłaniu jej Rabinowi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMISJA RABINICZNA DO SPRAW CMENTARZY
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa tel. 22 526 54 59

Warszawa, 17 październik 2019 r.

 Stowarzyszenie Wizna 1939
ul. Kościelna 15A
05-200 Wołomin

Szanowni Państwo,

w artykule zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 13 października br. opisane są Państwa działania w miejscowości Wizna. Ze szczególnym niepokojem przeczytałem paragraf o prowadzeniu w miejscu domniemanej lokalizacji żydowskiej mogiły prac ziemnych i natrafieniu w rezultacie na ludzkie szczątki. Bardzo proszę o informacje jakie są założenia i cele działań podjętych przez Stowarzyszenie w Wiźnie, na jakiej podstawie prowadzili Państwo prace ziemne w miejscu domniemanej lokalizacji żydowskiego grobu wojennego i dlaczego o fakcie poszukiwań i natrafienia na ludzkie szczątki nie poinformowaliście Państwo Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że prawo żydowskie wyklucza możliwość ekshumacji żydowskich szczątków oraz zakazuje otwierania grobów. Rozkopywanie mogił z okresu Holocaustu stoi w sprzeczności z szacunkiem dla ofiar i jest rażącym naruszeniem żydowskiej tradycji, która była udziałem ludzi w tym miejscu pochowanych.
W załączeniu przesyłam Wytyczne Komisji Rabinicznej, które szczegółowo opisują sposób obchodzenia się z żydowskimi pochówkami. Wytyczne Komisji są również oficjalnymi zaleceniami dla Konserwatorów Zabytków na podstawie Okólnika Generalnego Konserwatora Zabytków z 18.10.2016 r. oraz stanowią podstawę merytoryczną trwającego obecnie ogólnopolskiego projektu pn. Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Polsce, realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 Z poważaniem

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski

Poniżej fotokopia otrzymanego pisma.